Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners of van belanghebbenden die een activiteit uitvoeren in Putten om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad te plaatsen.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 6 december 2012 de verordening burgerinitiatief vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 27 december 2012. In de verordening staan de voorwaarden en de te volgen procedure voor het indienen van een burgerinitiatief uitgewerkt.

De voorwaarden

Een burgerinitiatiefvoorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het voorstel wordt door ten minste 23 personen ondersteund. Alleen inwoners van de gemeente Putten of mensen die een activiteit uitvoeren in Putten en 16 jaar of ouder zijn kunnen het voorstel ondersteunen.
 • Het burgerinitiatief kan niet gaan over: een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; een vraag over gemeentelijk beleid; een klacht in de zin van hoofdstuk 9 Awb over een gedraging van het gemeentebestuur; een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 Awb tegen een besluit van het gemeentebestuur of een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen.

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden verwijzen we naar de Verordening Burgerinitiatief gemeente Putten.

Mocht uw burgerinitiatief  gaan over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal de raad uw voorstel doorsturen naar het college van burgemeester en wethouders.

Twijfelt u of uw voorstel wel voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met de griffier via telefoonnummer (0341) 359 703.

Een burgerinitiatief opstellen

Een burgerinitiatief moet een nauwkeurige omschrijving van het initiatief bevatten en voorzien zijn van een toelichting. Ga in uw voorstel is op de volgende punten:

 • Doel: wat wilt u bereiken en hoe bereikt u het doel?
 • Middelen: wat moet daarvoor gedaan worden of nagelaten worden?
 • Resultaat: welk resultaat verwacht u?
 • Uitvoering: werken er bewoners mee aan de uitvoering en/of het beheer na realisatie van het plan?
 • Globale inschatting van de kosten. Zijn er financiële bijdragen van niet-gemeentelijke partijen?

Om u op weg te helpen kunt u het volgende document gebruiken:

Voorstel burgerinitiatief

Voor het indienen van een burgerinitiatief maakt u verplicht gebruik van de onderstaande documenten. Het document "Aanvraag verzoek burgerinitiatief" moet volledig worden ingevuld en ondertekend.

Aanvraag verzoek burgerinitiatief

Handtekeningenlijst

Initiatief indienen

Verstuur het initiatief, het aanvraagformulier en de handtekeningenlijst bij voorkeur per e-mail naar griffie@putten.nl.

U kunt uw voorstel bijlage(n) naar ook per post versturen naar: 
de voorzitter van de gemeenteraad
p/a de griffie
Postbus 400
3880 AK Putten

Wilt u de formulieren liever digitaal invullen? De griffier, bereikbaar via telefoonnummer (0341) 359 703 of e-mail griffie@putten.nl kan u de formulieren ook in een word-versie mailen.

Na het indienen

 1. U ontvangt een ontvangstbevestiging.
 2. De griffie controleert of uw burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, wordt z.s.m. contact met u opgenomen.
 3. De raad behandelt het voorstel in de eerstvolgende vergadering na de datum van indienen van het verzoek (er moet wel minimaal drie weken tussen de dag van indienen en de raadsvergadering zitten). De raad kan het burgerinitiatief al dan niet vaststellen of het ter behandeling naar een raadscommissie doorsturen. In deze vergadering beslist de raad dus of zij over het verzoek gaan spreken, en zo ja: in welke vergadering.
 4. Als de raad het verzoek afwijst omdat het in strijd is met artikel 4 van de verordening (bijv. omdat het onderwerp niet tot de bevoegdheid van de raad behoort) dan kan de raad het voorstel doorzenden naar het college.
 5. Als de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatief voor de eerstvolgende vergadering van de raad en/of commissie.
 6. De voorzitter van de raad nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief geagendeerd is. De verzoeker of zijn plaatsvervanger zijn gehouden om het burgerinitiatief tijdens deze vergadering nader toe te lichten.
 7. Zo spoedig mogelijk nadat de raad een besluit heeft genomen over het burgerinitiatief wordt het besluit bekendgemaakt op bijv. de website of de informatiepagina in de krant. Ook de verzoeker krijgt een brief met de bekendmaking.