Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De commissie onderzoekt elk jaar een thema en stelt een jaarverslag op.

Jaarverslag en onderzoeksplan

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie van de gemeente Putten worden ieder jaar vastgelegd in een jaarverslag en een onderzoeksplan.

Jaarverslag 2022

Bekijk ook het Onderzoeksprogramma 2023-2024 van de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad

Wat is het doel van de rekenkamercommissie? Zij helpen met haar onderzoeksrapporten de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek werkt de gemeente Putten samen met de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Hattem. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamercommissie.

Gevraagd en ongevraagd onderzoek naar beleid

In de visie van de rekenkamercommissie steunt zij de gemeenteraad. Dit doen zij door onafhankelijk onderzoek uit te voeren, gevraagd en ongevraagd. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamercommissie wil laten zien wat er gebeurt met de gemeentelijke beleidsvoornemens.

Objectief en onafhankelijk advies

De rekenkamercommissie is objectief en onafhankelijk. En bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel. Wat de commissie mag ligt vast in Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Putten. Daarnaast heeft de commissie zelf haar werkwijze en aanpak vormgegeven. Dit doen zij met een Reglement van Orde en een Onderzoeksprotocol.

Werkwijze

De rekenkamercommissie wil de gemeentelijke organisatie handvatten bieden. Dit doen zij om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze. Zij draagt bij aan:

  • de kwaliteit van het lokale bestuur;
  • de transparantie van gemeentelijk handelen;
  • de versterking van de publieke verantwoording daarover.

Samenstelling

De rekenkamercommissie Putten bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijk secretaris:

  • De heer H.W.P. Niemeijer (voorzitter)
  • De heer M.J. Tamse (lid)
  • De heer M.M. Bergshoef (lid)
  • De griffier is ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de rekenkamercommissie? Neem contact op met de griffier (ambtelijk secretaris) via griffie@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 606.