Samenstelling 2018-2022

Voorzitter

Foto van de heer H.A. Lambooij, BurgemeesterBurgemeester H.A. Lambooij

T (0341) 359 710 (secretariaat)

E secretariaat@putten.nl

 

 

 

Vervangend voorzitter

Foto van mevrouw W. van Voorst-Ruiter, WijPutten

Mevrouw W. van Voorst-Ruiter

Drieseweg 30

3881 HD Putten

T (0341) 358 088

E wvvoorst@putten.nl

 

Wij Putten

Foto van de heer mr. drs. H.G. Luitjes, WijPuttenDe heer mr. drs. H.G. Luitjes, Fractievoorzitter

Calcariaweg 46

3881 XG Putten

T (0341) 370 080

hermanluitjes@putten.nl

 

Foto van mevrouw W. van Voorst-Ruiter, WijPutten

Mevrouw W. van Voorst-Ruiter

Drieseweg 30

3881 HD Putten

T (0341) 358 088

E wvvoorst@putten.nl

 

Foto van heer M. van den Hoek, WijPuttenDe heer M. van den Hoek

Korenbloemstraat 21

3882 GB Putten

T (0341) 358 297

E rvdhoek@putten.nl

 

Foto van mevrouw J.A. la Roi, WijPuttenMevrouw J.A. la Roi

jlaroi@putten.nl

 

 

 

 

Foto van mevrouw J. Kamphuis, WijPuttenMevrouw J. Kamphuis

T 06 201 33 588

E jkamphuis@putten.nl

 

 

 

ChristenUnie

Foto van de heer ing. L. van den Heuvel, ChristenUnieDe heer ing. L. van den Heuvel, Fractievoorzitter

Korte Kerkstraat 4

3882 BX Putten

T (0341) 370 258

E lvdheuvel@putten.nl

 

Foto van de heer T.J. van Ooijen, ChristenUnieDe heer T.J. van Ooijen

Prins Hendrikweg 18

3881 GD Putten

T 06 229 54 802

E tjvooijen@putten.nl

 

Foto van de heer E.A. van Hemel, CUDe heer E.A. van Hemel MBA

Kinsiusstraat 9

3882 VH Putten

T (0341) 360 458

E evhemel@putten.nl

 

Foto van mevrouw J. Lubbertsen-Ruiter, ChristenUnieMevrouw J. Lubbertsen - Ruiter BSc.

Davelaarsgoed 76

3882 WP Putten

T (0341) 268 554

E jlubbertsen@putten.nl

 

CDA

Foto van mevrouw ing. G. Elsenaar - van RooijenMevrouw ing. G. Elsenaar - van Rooijen, Fractievoorzitter

Gebbekuillaan 9

3881 TV Putten

T 06 101 44 977

E gelsenaar@putten.nl

 

Foto van de heer J. van Meerveld, CDADe heer J. van Meerveld MSc

Papiermakerstraat 9G

3881 BK Putten

T 06 301 54 358

jvmeerveld@putten.nl

 

Mevrouw J.M. (Annemarie) van de Burg

Mevrouw J.M. van de Brug

Voorthuizerstraat 190

3881 SM Putten

T 06 121 83 601

avdbrug@putten.nl

 

Foto van de heer W. van de Koot, CDA

De heer mr. ing. W. van de Koot

Jansgoed 8

3882 WK PUTTEN

T (0341) 750 415/ 06 228 04 680

E wvdkoot@putten.nl

 

 

SGP

Foto van de heer ing J. van den Brink, SGPDe heer ing J. van den Brink, Fractievoorzitter

Huinerkerkpad 4

3882 LC Putten

T (0341) 491 667

E jvdbrink@putten.nl

 

Foto van de heer ing. C.J. de Goffau, SGPDe heer ing. C.J. de Goffau

Van Goltsteinstraat 20

3882 VD Putten

T (0341) 361 527

E cjdegoffau@putten.nl

 

Foto van de heer E. van Rijn, SGPDe heer E. van Rijn

Zuiderveldweg 7

3881 LJ Putten

T (0341) 356 014

E evrijn@putten.nl

 

Gemeentebelangen

Foto van de heer R. Hoogendijk, Gemeentebelangen

De heer R. Hoogendijk, Fractievoorzitter

Rietgansstraat 43

3882 JD Putten

T (0341) 361 004

E rhoogendijk@putten.nl

 

Foto van de heer drs. H. KoornneefDe heer drs. H. Koornneef

Heuvellaan 8

3881 MV Putten

T 06 397 69 633

E hkoornneef@putten.nl

 

Foto van mevrouw E. van DamMevrouw E. van Dam

Harderwijkerstraat 41

3881 ED Putten

T 06 130 56 562

E evdam@putten.nl

 

Griffier

Foto van mevrouw E.G. van Drie, griffierMevrouw E.G. van Drie-Timmer

Postbus 400

3880 AK Putten

T (0341) 359 703

E evandrie@putten.nl