Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Putten controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een externe voorzitter en twee externe leden vormen de commissie. Ieder jaar stelt de commissie een onderzoeksplan en een jaarverslag op.

Werkwijze rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ziet het als haar missie om de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken door haar onderzoeksrapporten. Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek werkt de gemeente Putten samen met de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamercommissie.

Gevraagd en ongevraagd onderzoek naar beleid

In de visie van de rekenkamercommissie ondersteunt zij de gemeenteraad door het onafhankelijk uitvoeren van gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamercommissie wil laten zien wat er terecht komt van gemeentelijke beleidsvoornemens.

Efficiënt en effectief werken

De rekenkamercommissie wil de gemeentelijke organisatie handvatten bieden om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijzen. Zij wil een bijdrage leveren aan:

 • de kwaliteit van het lokale bestuur;
 • de transparantie van het gemeentelijk handelen;
 • de versterking van de publieke verantwoording daarover.

Objectief en onafhankelijk advies

De rekenkamercommissie is objectief en onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel. De bevoegdheden van de commissie liggen vast in de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Putten.

Daarnaast heeft de commissie zelf haar werkwijze en aanpak nader vormgegeven door een Reglement van Orde en een Onderzoeksprotocol.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Putten bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijk secretaris:

 • De heer R. de Vries (voorzitter)
 • De heer drs. M.J. Tamse (lid)
 • Mevrouw Ö. Durmus MSc (lid)
 • Mevrouw E.G. van Drie-Timmer (ambtelijk secretaris)

Foto van de Rekenkamercommissie 2019
Van links naar rechts René de Vries, Özlem Durmus, Marnix Tamse.

Jaarverslag en onderzoeksplan

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie van de gemeente Putten worden ieder jaar vastgelegd in een jaarverslag en een onderzoeksplan.

Uitgebrachte onderzoeksrapporten

Hieronder vindt u de meest recente onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie:

Onderstaande rapporten kunt u opvragen bij de ambtelijk secretaris, Evelien van Drie.

 • 2014 - Beleid, beheer en onderhoud kapitaalgoederen
 • 2013 - Samenwerkingsverbanden
 • 2012 - Re-integratiebeleid
 • 2012 - Kwaliteit begroting
 • 2011 - Integrale handhaving
 • 2010 - Inhuur derden
 • 2009 - Grip op grondbeleid
 • 2009 - Schriftelijke dienstverlening aan burgers
 • 2007 - Kosten(toerekening) en tarieven gemeentelijke heffingen
 • 2007 - Subsidiebeleid

Meer informatie

Voor meer informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met Evelien van Drie, via e-mailadres evandrie@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 703.