Inspreken bij raadscommissies

U kunt inspreken over alle onderwerpen die tot het taakveld van de commissie behoren.

Wanneer kunt u inspreken?

Het taakveld van iedere commissie is beschreven in de Verordening op de Raadscommissies

 • De raadscommissie Ruimte overlegt over ruimtelijke ordening, wonen/volkshuisvesting, vergunningverlening/bouwen, milieu (ODNV), grondzaken, Rimpeler, project Omgevingswet en monumenten.
 • De raadscommissie Samenleving overlegt over welzijn, Wmo-zorg, jeugdbeleid en jeugdzorg, participatie en sociale zaken, sport, onderwijs, volksgezondheid, cultuur en erfgoed.
 • De commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte (EBOR) overlegt over financiën, economie, recreatie en toerisme, openbare ruimte (inclusief mobiliteit), openbare orde en veiligheid, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, burgerzaken, internationale betrekkingen, handhavingsbeleid, regionale samenwerking, burgerparticipatie en communicatie, projecten dorpscentrum, dienstverlening (incl. gebouwen) en nieuwe woningbouwlocaties en duurzaamheid. 

Meestal spreken inwoners of organisaties in wanneer er iets op de agenda staat waarover zij hun mening kenbaar wil maken. In het Politiek Portaal kunt u zien wanneer de commissievergaderingen zijn en welke onderwerpen er worden besproken. 

Wanneer kunt u niet inspreken?

U kunt niet inspreken over:

 • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
 • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 

Hoe werkt het inspreken? 

 • Als u wilt inspreken, kunt u (tot aanvang van de vergadering) contact opnemen met de commissiesecretaris, bereikbaar via de griffie. Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Spreekt u in namens een organisatie of namens de groep inwoners, vermeld dit er dan ook bij. 
 • Vanaf 15 minuten voor aanvang van de vergadering kunt u in het gemeentehuis terecht. U kunt naar binnen via de hoofdingang (bij de draaideur). De bode begeleidt u naar de Raadzaal. 
 • Voor aanvang van het onderwerp waarover u wilt inspreken, krijgt u van de voorzitter het woord. Om in te spreken, komt u bij de katheder staan. 
 • U hebt maximaal drie minuten spreektijd. Dit is ongeveer zoveel als u kwijt kunt op een half tot 1 A4’tje. De totale tijd voor alle insprekers is maximaal 30 minuten. Wanneer er meer dan 10 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter de beschikbare 30 minuten evenredig over de insprekers.
 • Na het inspreken blijft u even staan en krijgen de commissieleden de gelegenheid om vragen aan u te stellen. 
 • Daarna gaan de commissieleden met elkaar in gesprek over het onderwerp.
 • Indien het een onderwerp betreft dat behandeld wordt in twee termijnen krijgt u na afloop van de eerste termijn nog eenmaal de gelegenheid om te reageren. De maximale inspreektijd is dan 1,5 minuut. De commissieleden kunnen u daarna geen vragen meer stellen. Indien het onderwerp in één termijn wordt behandeld wordt deze gelegenheid u niet geboden.

Tips en aandachtspunten

 • De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn openbaar. Deze vergadering worden ook live via het Politiek Portaal uitgezonden en de beeld- en geluidsopnames worden bewaard om terug te kijken en te luisteren. Iedereen die bij een openbare vergadering van een raadscommissie aanwezig is, kan dus te zien en te horen zijn op de beeldregistraties. Wanneer u komt inspreken, stemt u er mee in dat u in beeld komt. 
 • Maak goed duidelijk wat uw mening is. Gebruik heldere argumenten en noem eventueel alternatieven. 
 • U kunt tijdens het inspreken geen beeld- en/of geluidsfragmenten tonen of laten horen.