Ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Putten maakt het volgende bekend:

 1. Van maandag 3 januari 2022 tot en met maandag 31 januari 2022 kunnen kiezers ondersteuningsverklaringen afleggen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Fontanusplein 1.
 2. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Putten plaatshebben.
 3. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Fontanusplein 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 4. De benodigde formulieren voor:
  de lijsten van kandidaten (model H 1);
  de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) met hierbij een volledige kopie van het identiteitsbewijs van de kandidaat;
  de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
 5. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op IBAN NL88 BNGH 0285 0069 83 ten name van de gemeente Putten o.v.v. waarborgsom kandidaatstelling en partijnaam, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. De waarborgsom moet uiterlijk 17 januari 2022 op de rekening staan.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen

Fontanusplein 1

3881 BZ Putten.

T. (0341) 359 670