Ruimtelijke ordening en Wonen

De gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen (volkshuisvesting). Belangrijke taken zijn de regionale woonruimteverdeling (inclusief urgentiecommissie en bezwarencommissie) en het maken van regionale afspraken over de woningbouwprogrammering.

WONEN

Regionale woonagenda

In de gezamenlijke woonagenda staan de onderwerpen die de komende jaren prioriteit krijgen:

 • Het onderzoeken en maken van afspraken over de woningbehoefte (zowel kwantitatief als kwalitatief).
 • Het maken van afspraken over de huisvesting van de doelgroep die geholpen is met flexibele (tijdelijke) huisvestingsvormen en het realiseren van flexibele (tijdelijke) huisvestingslocaties.
 • Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
 • Stimuleren dat mensen met een zorgvraag prettig en zoveel mogelijk  zelfstandig kunnen wonen.
 • Het maken van nieuwe afspraken over de verdeling van sociale huurwoningen.
 • Het monitoren van de ontwikkelingen op de woningmarkt om waar nodig en mogelijk te kunnen bijsturen.

Per onderwerp is er een gemeente aangewezen die het ambtelijk en bestuurlijk trekkerschap op zich neemt.

 • De ambtelijk procestrekker is de aanjager en verbinder van een thema. Hij is hiervoor het eerste aanspreekpunt en zorgt dat de werkgroepleden hun inhoudelijke bijdrage (kunnen) leveren
 • Het bestuurlijk trekkerschap betekent dat de betreffende wethouder ervoor verantwoordelijk is om in het portefeuillehoudersoverleg een toelichting te geven op de voortgang voor het thema waarvoor hij/zij bestuurlijk trekker is.

U kunt de hele regionale woonagenda inzien onder kop Downloads. Scroll hiervoor naar het eind van de pagina. 

Woonruimteverdeling

De regionale woningcorporaties voeren de woonruimteverdeling uit op basis van de regionale richtlijnen die door de gemeenten zijn opgesteld. Bindingseisen bij de verdeling van goedkope woonruimte worden sinds 1 juli 2015 niet langer gesteld. Begin 2016 is naast de bestaande verdeelwijze een lotingsmodule geïntroduceerd voor de verdeling van een deel van de vrijkomende woningen.

In alle regiogemeenten worden de huurwoningen op dezelfde manier toegewezen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Huurportaal Noord-Veluwe en op de websites van de woningcorporaties in de regio.

Regionale urgentie- en bezwarencommissie woonruimteverdeling

Mensen die met spoed een huurwoning nodig hebben en niet genoeg inschrijfduur hebben opgebouwd om snel een woning toegewezen te krijgen kunnen een urgentieverklaring aanvragen. Deze wordt alleen in acute situaties verleend.

 • Een urgentieverklaring is bedoeld voor mensen die vanwege een levensbedreigende of levens ontwrichtende situatie dringend een woning nodig hebben.
 • De situatie moet buiten eigen verantwoordelijkheid (schuld) zijn ontstaan.
 • Mensen hebben alles gedaan om het probleem zelf op te lossen.
 • Het is niet mogelijk binnen zes maanden andere woonruimte te vinden.

Wilt u meer weten over de richtlijnen voor het verkrijgen van een urgentieverklaring? Scroll hiervoor naar de de kop Downloads onderaan deze pagina. 

Klachten over de woonruimteverdeling

De gezamenlijke woningcorporaties kennen een klachtenadviescommissie. Deze commissie neemt alle klachten in behandeling die te maken hebben met de inschrijving voor een woning en de toewijzing van woningen (bejegening, evidente herstel fouten). Bij een klacht kan de betreffende woningcorporatie u verder helpen.

RUIMTELIJKE ORDENING

De samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening is minder intensief dan voor het taakveld wonen. Echter, waar samenwerking voordelen oplevert, weten de gemeenten elkaar goed te vinden. Door van elkaar te leren en zaken inhoudelijk af te stemmen.

Vakantieparken

Een van de onderwerpen die de gemeenten bindt is de wens om de vitaliteit van vakantieparken te versterken. Het idee is om goede en goedgeleide parken veel vrijheid te geven. En minder goed geleide parken de kans te geven te voldoen aan de kwaliteitscriteria die het programma Vitale Vakantieparken heeft opgeleverd en (vervolgens) ook kwaliteitsverbeteringen door te (laten) voeren. 

De website van het programma Vitale Vakantieparken geeft uitgebreid informatie over het programma. Zo is er een overzicht te vinden van instrumenten waarover de gemeenten beschikken om op vakantieparken in de gewenste richting te sturen.

Downloads

Meer informatie

Contact

 • Gastheergemeente: Putten
 • Deelnemende gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk (alleen Wonen), Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten
 • Portefeuillehouder: Wethouder N. (Nico) Gerritsen
 • Contactpersoon: R. (Rik) Swieringa, T 06 493 59 695, E rswieringa@putten.nl.

Logo Samenwerking Noord-Veluwe

Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) is een flexibel netwerk van gemeenten. Wij zetten ons in om resultaten te halen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom werken wij samen met verschillende organisaties. Denk aan: gemeenten, ondernemers, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en andere overheden. Wie er meedoet, verschilt bij iedere opdracht. Meer informatie: www.samenwerkingnoordveluwe.nl