Vaststelling bestemmingsplan Arlersteeg 8

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3882RS 8
Publicatiedatum
25-10-2018
Einddatum
06-12-2018
Bekendmaking

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 oktober 2018 het bestemmingsplan Arlersteeg 8 vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan voorziet in een maatbestemming voor het perceel Arlersteeg 8. Enkele wijzigingen die in het bestemmingsplan worden meegenomen zijn het verwijderen van de kleine woning, vergroting van de hoofdwoning en het toestaan van een caravanstalling in een bestaand bijgebouw. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart).

Procedure

Het plan kan worden ingezien van 25 oktober 2018 tot 6 december 2018. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan via het volgende plan IDN-nummer raadplegen: NL.IMRO.0273.BPBGArlersteeg8-VA01. Het bestemmingsplan kunt u ook met ambtelijke ondersteuning inzien in de publiekswinkel van gemeente Putten. U bent iedere werkdag welkom van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden geraadpleegd. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeente hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroepschrift moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  • uw naam en adresgegevens;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht:
  • de redenen waarom u zich niet het besluit kunt verenigen.

De beroepstermijn loopt van 26 oktober tot 7 december 2018.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.