Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Vanenburgerallee 1, 3882RH Putten - uitgebreide voorbereidingsprocedure

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 3882RH 1
Publicatiedatum
07-03-2019
Einddatum
18-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 ter inzage ligt:

Beschrijving

het uitbreiden van de woning (wijzigen monument, bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 17/308.

Procedure

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Het loket Ruimte is elke werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 724.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Putten. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.