Ontwerpbesluit hogere waarde Garderenseweg 62 ingevolge de Wet geluidhinder

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881GM 62
Publicatiedatum
12-04-2019
Einddatum
24-05-2019
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten is voornemens hogere grenswaarden vast te stellen voor 4 van de 10 nieuw te bouwen woningen op de locatie Garderenseweg 62.

Beschrijving

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het wegverkeer van de Garderenseweg de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel op het voorste deel van het plangebied overschrijdt. Zelfs met de plaatsing van een geluidscherm kan niet voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om andere maatregelen te treffen zodat wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Voor de woningen waarop de voorkeurgrenswaarde wordt overschreven geldt dat geluidsbelasting niet meer mag bedragen dan 57 decibel.
Voor de woningen kan voldaan worden aan het geluidbeleid. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder in ontwerp hogere grenswaarden vast te stellen voor 4 woningen van de in totaal 10 te realiseren woningen op de locatie Garderenseweg 62.

Procedure

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 12 april 2019 tot 24 mei 2019 voor een ieder ter inzage van 08.30 tot 12.30 uur op de Publiekswinkel (Verlengde Dorpsstraat 3 in Putten). Op afspraak kunnen de stukken ook buiten de hierboven genoemde tijden worden ingezien.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien u dit wenst, kunt u een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer J. Doornbos via telefoonnummer (0341) 359 731.