Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Strandboulevard 3, 3882RN Putten - uitgebreide voorbereidingsprocedure

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 3882RN 3
Publicatiedatum
16-05-2019
Einddatum
27-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking van 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ter inzage ligt:

Beschrijving

het brandveilig gebruiken van het Postillion, W 19/175.

Procedure

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat in Putten. Het Loket Ruimte is elke werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Voor nadere informatie kunt u ook bellen, telefoonnummer (0341) 359 724.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Putten. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.