Vooraankondiging bestemmingsplan Locatie Matchpoint en Pinnenburgerweg 73

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
03-07-2019
Einddatum
14-08-2019
Bekendmaking

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, delen burgemeester en wethouders mee dat de volgende bestemmingsplannen worden voorbereid:

Beschrijving

1. Locatie Matchpoint
Voor de locatie van de voormalige tennisvereniging Matchpoint (Nijkerkerstraat 12C) wordt voor een klein deel een bestemmingsplanherziening opgesteld. De herziening houdt in dat de toegangsweg naar het nieuwe woonhofje enkele meters naar het westen wordt verplaatst. Hierdoor komt een rij van 4 woningen te vervallen en wordt de vrijgekomen ruimte in gevuld door 2 vrijstaande woningen.

2. Pinnenburgerweg 73
De Stichting De Pinnenburg heeft plannen om op hun locatie aan de Pinnenburgerweg 73 een nieuw woonzorglocatie te realiseren. De bestaande bebouwing is fysiek en functioneel verouderd en aan vervanging toe. Het nieuwe plan houdt de realisatie in van een nieuwe hoofdvoorziening voor 8 personen, 4 appartementen voor individueel begeleid zelfstandig wonen en een bedrijfswoning.

Procedure

Op grond van deze vooraankondiging is er nu nog geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Dit kan in een latere fase wanneer het ontwerp van het bestemmingsplan formeel ter inzage wordt gelegd. Voor de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf een kennisgeving via de gemeentelijke informatiepagina en de Staatscourant gepubliceerd. Naar verwachting zal dit binnen enkele weken het geval zijn.