Vastgesteld wijzigingsplan Roosendaalseweg 208-210

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882MP 208
Publicatiedatum
16-07-2019
Einddatum
27-08-2019
Bekendmaking

De gemeenteraad van Putten heeft op 16 juli 2019 het Wijzigingsplan Roosendaalseweg 208-210 vastgesteld. 

Beschrijving

Het perceel heeft op dit moment een agrarische bestemming. Het wijzigingsplan maakt een functieverandering van agrarisch naar wonen mogelijk. Met het slopen van agrarische bebouwing komen sloopmeters vrij die deels op eigen perceel worden ingezet en deels verkocht kunnen worden.

Procedure

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Het plan kan worden ingezien van 1 augustus tot 12 september 2019 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Buiten de hiervoor genoemde uren kunnen de stukken op afspraak worden ingezien. Voor het maken van afspraken en het beantwoorden van eventuele vragen kan contact opgenomen worden via telefoonnummer (0341) 359 785. 
 
Het wijzigingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBGRoosendweg208-VA01. Belanghebbenden kunnen van 2 augustus tot 13 september 2019 tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  
 
Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende: 

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of  
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.  

 
Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. 
 
Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.