Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vastgesteld bestemmingsplan Fietspad en reconstructie Zuiderzeestraatweg/Waterweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3882NC 20
Publicatiedatum
15-11-2019
Einddatum
27-12-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Fietspad en reconstructie Zuiderzeestraatweg/Waterweg

De gemeenteraad van Putten heeft op 31 oktober 2019 het bestemmingsplan "Fietspad en reconstructie Zuiderzeestraatweg/Waterweg" (gewijzigd) vastgesteld.

Beschrijving

Het gaat om het gedeelte vanaf de kruising Kuiterweg/Vanenburgerallee tot en met de kruising Hoornsdam. Het gaat om een aanpassing van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan op een paar punten aangepast (naar aanleiding van de ingediende zienswijzen).

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien van donderdag 14 november tot en met vrijdag 27 december 2019 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook kunt u de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGReconstrZuiWa-VA01.

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 15 november tot en met vrijdag 27 december 2019 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Tegen de aanpassingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht, kunnen alle belanghebbenden beroep instellen. 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Crisis- en herstelwet

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten dat op het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.