Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vastgesteld bestemmingsplan Milligerweg 10

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3881NP 10
Publicatiedatum
22-11-2019
Einddatum
28-12-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Milligerweg 10

De gemeenteraad van Putten heeft op 31 oktober 2019 het bestemmingsplan Milligerweg 10 gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een reguliere woning. De wijzigingen hebben betrekking op de sloopmeters en het tijdelijk bewonen van nummer 10B.

Procedure

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan worden ingezien van 21 november tot 27 december 2019 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 732, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummer. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGMilligerweg10-VA01.

Belanghebbenden kunnen van 22 november tot 28 december 2019 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of 
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Tegen de wijzigingen kan door een ieder rechtstreeks beroep worden ingesteld.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.