Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vastgesteld wijzigingsplan Matseweg 5

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3882TD 5
Publicatiedatum
20-11-2019
Einddatum
01-01-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan Matseweg 5

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 29 oktober 2019 het wijzigingsplan Matseweg 5 gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het realiseren van een extra woning en het saneren van het agrarische bedrijf. Gewijzigd ten opzichte van het ontwerp is het bouwblok van de extra woning.

Procedure

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien van 21 november 2019 tot 2 januari 2020 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien. Het wijzigingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0273.WPBGMatseweg5-VA01. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Van 22 november 2019 tot 3 januari 2020 kunnen belanghebbenden tegen het wijzigingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij het college naar voren heeft gebracht.

Ook kan beroep worden ingesteld tegen de wijziging die bij de vaststelling is aangebracht.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.