Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vastgesteld bestemmingsplan Kraakweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3882PG 12
Publicatiedatum
29-11-2019
Einddatum
10-01-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Kraakweg

De gemeenteraad van Putten heeft op 31 oktober 2019 het bestemmingsplan Kraakweg vastgesteld.

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de afsluiting van de huidige uitmonding van de Kraakweg op de Nijkerkerstraat en het realiseren van een nieuwe aantakking van de Kraakweg op de rotonde Nijkerkerstraat / Van Geenstraat.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan worden ingezien van 28 november 2019 tot 10 januari 2020 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 785 / (0341) 359 734, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKKraakweg-VA01.

Belanghebbenden kunnen van 29 november 2019 tot 11 januari 2020 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.