Omgevingsvergunning Voorthuizerstraat 190, 3881SM Putten - vergunning uitgebreid verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aanvraag uitgebreid verleend
Locatie (postcode)
  • 3881SM 190
Publicatiedatum
08-02-2019
Einddatum
22-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende beschikking is verzonden:

Beschrijving

het nieuwbouwen van een bedrijfsruimte en aanleggen van een parkeerterrein (bouwen, uitweg, afwijken bestemmingsplan, milieu), W 18/151.

Procedure

De beschikking is, vanaf de dag na deze publicatie gedurende 6 weken, elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Voor meer informatie kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 724.

Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen 6 weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

De beschikkingen zijn gedurende de termijn van terinzagelegging elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. U kunt ook even bellen, telefoonnummer (0341) 359 724.