Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vastgesteld bestemmingsplan Driestweg 10

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
24-01-2020
Einddatum
06-03-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Driestweg 10

De gemeenteraad van Putten heeft op 9 januari 2020 het bestemmingsplan Driestweg 10 vastgesteld.

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft ten doel om de bedrijfsmatige en verblijfsrecreatieve bestemming te saneren.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan worden ingezien van 23 januari tot 5 februari 2020 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummer. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGDriestweg10-VA01.

Belanghebbenden kunnen van 24 januari tot 6 februari 2020 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of 
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.