Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Gemeentelijke coördinatieregeling vastgesteld bestemmingsplan Wallenbergstraat en besluit hogere waarden Wallenbergstraat

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
20-02-2020
Einddatum
02-04-2020
Kaart behorende bij: Gemeentelijke coördinatieregeling vastgesteld bestemmingsplan Wallenbergstraat en besluit hogere waarden Wallenbergstraat

Burgemeester en wethouders van Putten maken bekend, dat op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.8 en artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) de volgende besluiten gelijktijdig ter inzage worden gelegd:

Beschrijving

- Bestemmingsplan Wallenbergstraat; op 9 januari 2020 gewijzigd vastgesteld door gemeenteraad, en;
- Besluit hogere waarden Wallenbergstraat; op 15 oktober 2019 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Procedure

Terinzagelegging en digitale raadpleegbaarheid

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden liggen vanaf 20 februari 2020 tot 2 april 2020 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, met het kenmerk NL.IMRO.0273.BPBKWallenbergstr-VA01. Het besluit hogere waarden is niet digitaal raadpleegbaar.

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden in het gemeentehuis inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 731, buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer.

Coördinatieregeling

Met de coördinatieregeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en ter inzage gelegd. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor de besluitvorming hogere waarden geluid.

Toelichting bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart). In de toelichting wordt onder andere een beschrijving van de beoogde plannen voor het gebied gegeven en vindt u de beleidsmatige onderbouwing voor de plannen. In de regels staan bepalingen die zich richten op de gebruiks- en de bouwmogelijkheden in het gebied. De regels zijn via bestemmingsvlakken vastgelegd op de verbeelding.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van twee appartementengebouwen voor 26 woningen op een terrein aan de Wallenbergstraat. Het bestemmingsplan bestaat uit 3 hoofdbestemmingen: de woonfunctie, het openbaar groen en het verkeer/verblijfsgebied. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 6 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn voor de gemeenteraad geen aanleiding geweest om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Wel zijn de bouwvlakken in het bestemmingsplan op basis van een ambtelijk voorgestelde wijziging aangepast. Het betreft hier een kleine wijziging waarbij de bouwvlakken op enkele plekken met circa 20 centimeter zijn vergroot.

Toelichting hogere grenswaarde geluid

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het wegverkeer van de Jan Nijenhuisstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel voor de 26 te realiseren appartementen overschrijdt. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om aan de bron of in het overdrachtsgebied maatregelen te treffen zodat wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Voor de appartementen waarop de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden geldt dat geluidsbelasting niet meer mag bedragen dan 52 decibel. Omdat wel voldaan kan worden aan het geluidbeleid heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor alle te realiseren appartementen.

Beroep instellen

Op grond van de artikelen 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten als één besluit aangemerkt. Belanghebbenden kunnen van 21 februari 2020 tot 3 april 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeente naar voren heeft gebracht, of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet naar voren heeft gebracht.

De besluiten treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Crisis- en herstelwet

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Wallenbergstraat" heeft de gemeenteraad besloten dat op het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.