Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vastgesteld wijzigingsplan Nijkerkerstraat-Handelsweg 22-24

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
20-02-2020
Einddatum
02-04-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan Nijkerkerstraat-Handelsweg 22-24 Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 4 februari 2020 het wijzigingsplan Nijkerkerstraat-Handelsweg 22-24 ongewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het saneren van twee bedrijfswoningen en het realiseren van een extra woning.

Procedure

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kunt het plan inzien van 20 februari tot 2 april 2020 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien. Het wijzigingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. . Het IMRO-nummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0273.WPBGNijkerkHandels-VA01. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Van 21 februari tot 3 april 2020 kunnen belanghebbenden tegen het wijzigingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, of;
  2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij het college naar voren heeft gebracht.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.