Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vastgesteld bestemmingsplan Herziening locatie Matchpoint

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
19-03-2020
Einddatum
30-04-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Herziening locatie Matchpoint

De gemeenteraad van Putten heeft op 13 februari 2020 het bestemmingsplan Herziening locatie Matchpoint gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan richt zich op een kleine herziening van de inrichting van de locatie Matchpoint. Als gevolg van het bestemmingsplan komt een rij van 4 woningen te vervallen en wordt de vrijgekomen ruimte ingevuld door 2 vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en verbeelding (kaart).

De wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd houden met name verband met de aanwezigheid van een gasleiding nabij het plangebied en een minimale verschuiving van de bouwvlakken voor de 2 vrijstaande woningen.

Procedure

Tervisielegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 19 maart tot 30 april 2020 ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via het nummer NL.IMRO.0273.BPBKherMenne-VG01. Voor meer informatie kunt u bellen via het telefoonnummer (0341) 359 731.

Beroep bestemmingsplan

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeente hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: 

  • uw naam en adresgegevens; 
  • de dagtekening; 
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht: 
  • de redenen waarom u zich niet het besluit kunt verenigen. 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 20 maart 2020 tot 1 mei 2020.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal instellen beroep

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.