Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Strandboulevard ongenummerd, t.o. nr. 15 - uitgebreide voorbereidingsprocedure

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 3882RN 15
Publicatiedatum
25-09-2017
Einddatum
20-11-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking van 28 september 2017 tot en met 8 november 2017 ter inzage ligt:

Beschrijving

het bouwen van een nieuwe horecavoorziening (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 17/170.

Procedure

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Loket Ruimte in het gemeentehuis te Putten. Het Loket Ruimte is elke werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Voor nadere informatie kunt u ook bellen, telefoonnummer (0341) 359 724. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Putten. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Uitgelicht