Bestemmingsplan Peppelerweg 50 en 50b

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3881NA 50
Publicatiedatum
19-10-2017
Einddatum
01-12-2017
Bekendmaking

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 het bestemmingsplan Peppelerweg 50 en 50b ongewijzigd vastgesteld. 

Beschrijving

Het bestemmingsplan is een partiële herziening van het bestemmingsplan Oostelijk Buitengebied. Het bestemmingsplan richt zich op het wegbestemmen van het aanwezige recreatief verblijfsobject, het kleinschalig verruimen van de bouwmogelijkheden van de woning Peppelerweg 50b en het volgen van de kadastrale eigendomsgrenzen bij de herbestemming.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 19 oktober digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ID-nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.BPBGPeppelerweg50-VA01.

Naast de digitale raadpleegbaarheid van het plan kunt u het bestemmingsplan ook inzien in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Van 20 oktober 2017 tot 1 december 2017 kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, of
  2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij het college naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Uitgelicht