Omgevingsvergunning Koekamperweg 4, 3882TC Putten - vergunning uitgebreid verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aanvraag uitgebreid verleend
Locatie (postcode)
  • 3882TC 4
Publicatiedatum
18-10-2017
Einddatum
29-11-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Putten maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

het bouwen van een nertsenstal op het perceel Koekamperweg 4 te Putten (activiteiten bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, milieuneutraal wijzigen van een inrichting). Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

Procedure

Deze beschikking ligt vanaf de dag na deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Ruimte in het gemeentehuis. De stukken zijn tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0273.OVBGKoekamperweg4-VA01).

Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikking is gedurende de termijn van terinzagelegging elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur in te zien bij het Loket Ruimte in het gemeentehuis. U kunt ook even bellen, telefoonnummer (0341) 359 724.

Uitgelicht