Wet geluidhinder Harderwijkerstraat

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881ED 1
Publicatiedatum
28-11-2017
Einddatum
09-01-2018
Bekendmaking

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 28 november 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/286867, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de weg "Harderwijkerstraat" te Putten, gemeente Putten, vanwege de weg "Harderwijkerstraat" mogen ondervinden.

Beschrijving

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Harderwijkerstraat", op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden. Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Harderwijkerstraat", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Procedure

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 7 december 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018 ter inzage bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Putten te Putten gedurende werkdagen van 8.30 uur tot  12.30 uur en;
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 - 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. 

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Uitgelicht