Vastgesteld bestemmingsplan Handelsweg 2 en Husselsesteeg 26

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3881LS 2
Publicatiedatum
15-12-2017
Einddatum
26-01-2018
Bekendmaking

De gemeenteraad heeft op 2 november 2017 het bestemmingsplan Handelsweg 2 en Husselsesteeg 26 gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Husselsesteeg. Het bestemmingsplan richt zich in hoofdzaak op het verplaatsen van bestaande woonrechten op het perceel Handelsweg 2 en het creëren van een nieuwe mogelijkheid voor een ontsluitingsweg op de Husselsesteeg.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 14 december 2017 digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ID-nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.BPBGHandelsweg2‐VA01. Naast de digitale raadpleegbaarheid van het plan kunt u het bestemmingsplan ook inzien in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Van 15 december 2017 tot 26 januari 2018 kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij het college naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Uitgelicht