Vastgesteld bestemmingsplan Recreatiegebied - Strandboulevard 27

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3882RN 27
Publicatiedatum
22-12-2017
Einddatum
02-02-2018
Bekendmaking

De gemeenteraad van Putten heeft op 7 december 2017 het bestemmingsplan ‘Recreatiegebied - Strandboulevard 27’ gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

. Het bestemmingsplan richt zich op het uitbreiden van de camping Strandparc Nulde richting het noorden. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze heeft de gemeenteraad besloten om op een gedeelte van het plangebied de “specifieke bouwaanduiding - bebouwing uitgesloten” op te nemen.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan worden ingezien van 21 december 2017 tot 1 februari 2018, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 731 / 359733, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGStrandboulev27-VA01. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeente hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroepschrift moet orden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  1. uw naam en adresgegevens;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht:
  4. de redenen waarom u zich niet het besluit kunt verenigen.

De beroepstermijn loopt van 22 december 2017 tot 2 februari 2018. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Uitgelicht