College van B en W opent gesprek met gemeenteraad en inwoners over herontwikkeling Sligrolocatie

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft de gemeenteraad de memo ‘Van stenen enclave naar bosentree’ toegestuurd. Hiermee opent het college het gesprek met de gemeenteraad en de inwoners over het opnieuw ontwikkelen van de voormalige Sligrolocatie. Dit gebied van zo’n 7 hectare heeft nu industrie als bestemming. De bedoeling van projectontwikkelaar Wilma Wonen, de huidige grondeigenaar, is om op deze plek een nieuwe woonwijk te maken met ongeveer 200 woningen. “Een prachtige, maar tegelijk uitdagende opgave voor Wilma Wonen en ons als gemeente’, zegt verantwoordelijk wethouder Ewoud ’t Jong.

Grootschalige ontwikkeling

Deze grootschalige ontwikkeling heeft nogal wat impact voor Putten. Daarom heeft het college besloten om de gemeenteraad vanaf het eerste moment in positie te brengen. In de toegestuurde memo beschrijft het college de dilemma’s die spelen rond de herontwikkeling van deze plek. De raadscommissie Ruimte bespreekt de memo in oktober. Ook bezoeken de leden van de gemeenteraad de locatie.

Het college en Wilma Wonen gaan daarna het gesprek aan met de inwoners van Putten. In het bijzonder met de inwoners die in de directe omgeving van de voormalige Sligrolocatie wonen. De gemeente betrekt hierbij ook de nabijgelegen bedrijven en andere belanghebbende organisaties.

Dilemma’s en uitdagingen

Het college schetst in de memo een flink aantal dilemma’s en uitdagingen. “Het is een ingrijpend plan. De locatie is nu nog allemaal steen en beton. Het is bijna niet voor te stellen dat er een prachtige woonwijk komt’, aldus wethouder ‘t Jong. “Om tot een woonwijk te komen moeten wij belangrijke knopen doorhakken’. De wethouder doelt daarbij onder andere op het type woningen. “De behoefte aan betaalbare woningen is groot in Putten. Het uiteindelijke stedenbouwkundige plan moet daar wel in voorzien”.

Verder wil het college weten hoe de gemeenteraad aankijkt tegen de komst van tijdelijke woningen in het gebied. Dit ook het in het licht van de eerdere motie zoals die door de gemeenteraad is aangenomen over de verdere realisatie van tijdelijke woningen. De wethouder: “Dit zijn belangrijke zaken die wij in een vroeg stadium met de gemeenteraad en onze inwoners willen bespreken”.

Naast de concrete woonopgave is ook de verkeersontsluiting van het gebied een stevig issue. “De bewoners moeten de nieuwe woonwijk op een goede manier in en uit kunnen. De vraag is hoe en waar je dat op een goede manier doet”, zegt ‘t Jong. Ook de inpassing van de nieuwe woonwijk in het groen is volgens hem een punt van aandacht.

Voorsorteren op de Omgevingswet

Het college anticipeert op de Omgevingswet door het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad, belanghebbenden en andere geïnteresseerden bij de ontwikkelingen rond de Sligrolocatie. De Omgevingswet gaat medio 2022 in. Deze nieuwe wet verplicht het college om de gemeenteraad, inwoners en andere betrokkenen vroegtijdig te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wethouder ’t Jong: “De wet is nog niet van kracht, maar wij hebben besloten om hier nu al op voor te sorteren. De herontwikkeling van de Sligrolocatie zien wij als pilot voor het thema participatie”.