Toegang tot jeugdhulp verandert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is niet langer Buurtzorg Jong verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdhulp, maar de gemeente Putten. Buurtzorg Jong richt zich vanaf dat moment in hoofdzaak op het begeleiden van cliënten binnen de jeugdzorg.

Buurtzorg Jong en de gemeente Putten hebben samen de conclusie getrokken om de toegang tot de zorg, ook wel de intake genoemd, en het daadwerkelijk verlenen van jeugdhulp te ontvlechten. De gemeente heeft de ouders en de cliënten per brief ingelicht over deze nieuwe werkwijze.

Stijgende vraag om hulp

De vraag om hulp voor jeugdigen stijgt in ons land. Ook in Putten is dit het geval. Ruim 500 jeugdigen ontvangen op dit moment een vorm van jeugdhulp. Het gemeentebestuur wil dat de Puttense jongeren óók in de toekomst veilig en gezond opgroeien. Om die zorg en die ondersteuning ook in de toekomst te borgen, voert het college van burgemeester en wethouders van Putten veranderingen door binnen de jeugdhulp. Dit in samenspraak met de gemeenteraad en de organisaties die werkzaam zijn binnen de jeugdhulp.

Ontvlechten

Buurtzorg Jong en de gemeente Putten hebben besloten om de toegang tot de zorg en het daadwerkelijk verlenen van jeugdhulp in de eerste lijn te ontvlechten. Deze dubbelrol zorgde onder andere voor onduidelijkheid bij het onderwijs en de instellingen en organisaties binnen de jeugdhulpverlening. Om die reden is vanaf 1 januari 2020 niet Buurtzorg Jong maar de gemeente verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdhulp. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels jeugdconsulenten aangesteld. Onder toegang verstaat de gemeente: het uitvoeren van de intake, het verwijzen naar passende hulp en het voeren van regie. Buurtzorg Jong richt zich vanaf dat moment in hoofdzaak op het begeleiden van cliënten binnen de eerstelijnszorg. De gemeente verwacht zo ook meer grip te krijgen op de inzet van de jeugdhulp.

Breed scala aan maatregelen

De genoemde ontvlechting is onderdeel van een breed scala aan maatregelen waartoe het college, in nauwe samenspraak met de gemeenteraad, heeft besloten. Dit om de jeugdhulp in Putten ook in de toekomst betaalbaar te houden. Naast het ontvlechten van toegang en begeleiding, krijgen de huisartsenpraktijken in Putten de beschikking over praktijkondersteuners. Inmiddels is een eerste praktijkondersteuner actief. Binnenkort wordt een tweede praktijkondersteuner aangesteld. Doel hiervan is om jeugd in de eerste lijn te helpen en daarmee het aantal verwijzingen naar tweedelijnszorg te verminderen.

Als het gaat om tweedelijns zorg wil de gemeente met minder aanbieders werken. Dit maakt het mogelijk om beter te sturen op de kwaliteit van de zorg. Verder zet de gemeente nadrukkelijk in op preventie. Onder andere door het verbeteren van de contacten met het onderwijs.