Inspraak windpark Horst en Telgt

Van 19 mei tot en met 29 juni 2022 liggen de concept onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) en het participatieplan voor windpark Horst en Telgt ter inzage.

Van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 kunt u reageren op het voornemen van de provincie Gelderland om voor dit windpark een verkenning uit te voeren. De concept onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) en het concept participatieplan liggen ter inzage en zijn te bekijken op de pagina met relevante documenten en archiefstukken.

Concept participatieplan

In het participatieplan staat hoe we inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden bij het project betrekken. Wie waarover mee kan denken, praten en beslissen. Gemeente Ermelo neemt het omgevingsmanagement op zich en is bezig een klankbordgroep samen te stellen. Ook de initiatiefnemers zorgen voor goede participatie bij het windpark. Provincie, gemeenten en initiatiefnemers stemmen participatie en communicatie goed op elkaar af. U kunt uw mening geven over het concept participatieplan via een officiële zienswijze. 

Concept onderzoeksagenda milieu

Een windpark heeft net zoals een nieuwe woonwijk of een nieuwe weg invloed op het milieu en de omgeving. Daarom moet er, voordat er iets nieuws gebouwd wordt, goed onderzoek gedaan worden naar de effecten op het milieu. De initiatiefnemers voor het windpark gaan dit ook doen. De onderzoeksagenda milieu is hiervoor de basis. Bij een windpark gaat het met name om de effecten van het geluid van de turbines, de slagschaduw van de rotorbladen en de veiligheid. Ook het effect op aanwezige beschermde diersoorten zoals de Wespendief moet hier goed onderzocht worden. U kunt uw mening geven over de concept onderzoeksagenda milieu via een officiële zienswijze. 

Hoe kunt u reageren?

  • Digitaal: post@gelderland.nl. Onder vermelding van ‘Zienswijze verkenning en NRD Windpark Horst en Telgt, zaaknummer 2022-007407’ 
  • Per post met een brief naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van ‘Zienswijze verkenning en NRD Windpark Horst en Telgt, zaaknummer 2022-007407’
  • Telefonisch: door contact op te nemen met Lisette Sipman (projectleider windenergie) via het telefoonnummer 026 359 99 99 

Vervolg

Uw reacties op de concepten betrekken we bij de definitieve onderzoeksagenda milieu en het participatieplan. De initiatiefnemers stellen daarna het milieurapport (MER) op. Het inpassingsplan of projectbesluit is de volgende stap die we zetten. 

U vindt alle informatie over het windpark op de projectpagina van de provincie Gelderland