Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Deze gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.

Wat is de Basisregistratie Personen?

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in de gemeente Putten woont. Het gaat hierbij om gegevens zoals uw adres, geboortedatum, nationaliteit, ouders en kinderen, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld.

Privacy

Uw gegevens worden goed beschermd met een elektronisch beveiligd netwerk. Niet iedereen kan zomaar uw persoonlijke gegevens bij de gemeente opvragen. In de wet BRP en in het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen is vastgelegd wie welke gegevens mogen raadplegen en aan wie welke gegevens worden verstrekt. De gemeente verstrekt uw gegevens alleen aan overheids- of maatschappelijke instellingen zoals de Belastingdienst of pensioenfondsen dus nooit aan commerciële bedrijven en particulieren.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Er kunnen bijzondere redenen zijn waarom u uw persoonsgegevens geheim wilt houden voor bepaalde instanties. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkomt u dat bijvoorbeeld niet-commerciële instellingen of kerkgenootschappen uw gegevens zonder uw toestemming krijgen. U kunt dit verzoek online indienen op www.putten.nl onder ‘Paspoort, Rijbewijs & Uittreksels’.

Wie mogen uw persoonlijke gegevens inzien?

Sommige instanties hebben uw persoonlijke gegevens nodig om hun wettelijke of maatschappelijke taak uit te voeren. Zij worden ‘afnemers’ genoemd. Voor hen kunnen wij uw gegevens niet geheim houden. Dit geldt voor overheidsorganisaties, verzekeraars, pensioenfondsen, de sociale verzekeringsbank en voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van ‘afnemer’, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten en curatoren. Als zij om uw gegevens vragen terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Als de gemeente, ondanks uw verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, melden wij dit schriftelijk aan u. U kunt dan eventueel bezwaar maken.

Overzicht verstrekte en vermelde gegevens opvragen

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP? Dan kunt u daarvan bij de afdeling Burgerzaken een overzicht opvragen. Wilt u weten welke gegevens over u in de BRP vermeld staan? Dan kunt u een schriftelijk of mondeling verzoek tot inzage doen. Hierbij kunt u ook informatie over de oorsprong van de vermelde gegevens krijgen.

Juiste gegevens

Het is belangrijk dat de over u opgenomen gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neemt dan contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (0341) 359 670.