Putten staat voor stevige financiële uitdagingen

De gemeente Putten moet stevige maatregelen nemen om de begroting voor de komende jaren sluitend te houden. Dat blijkt uit de Financiële Koersnota 2020 die deze week door het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad is verzonden. “Zonder ingrijpen komen wij jaarlijks € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen tekort op onze begroting”, zo stelt financieel wethouder Nico Gerritsen. “Dat kunnen wij niet meer bijpassen uit onze reserves”.

Oorzaken

Belangrijkste oorzaak van het tekort is de uitvoering van de Jeugdwet door de gemeente. “De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 7 miljoen. Uit Den Haag ontvangen wij hiervoor slechts € 5 miljoen. De recent toegekende compensatie is in tijd en omvang beperkt en daardoor volstrekt ontoereikend”, aldus Gerritsen. Ook de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bezorgt de gemeente hoofdbrekens. Gerritsen: “Hier komen wij op jaarbasis € 0,5 miljoen te tekort”. Daarnaast moet ook Putten meebetalen aan het tekort bij de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland en vallen de inkomsten uit het gemeentefonds tegen.

Tekorten oplossen waar ze ontstaan

De Financiële Koersnota 2020 omvat een breed scala aan voorstellen om het tekort te dekken. Streven is om tekorten binnen het sociaal domein zoveel mogelijk ook binnen dat domein op te lossen. Het college is over de maatregelen op het terrein van jeugd al enige tijd in gesprek met de gemeenteraad.

Voor de Wmo wil het college bij het toekennen van bijdragen aan chronisch zieken een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm gaan hanteren. “Daarmee ontzien wij de laagste inkomens”, aldus Gerritsen. Plan is verder om het aantal uren huishoudelijke hulp te verminderen. Putten zit ver boven het landelijke gemiddelde op dit vlak. Daarbij plaatst het college wel de uitdrukkelijke kanttekening dat het hier niet om de bestaande indicaties gaat: de nieuwe urennorm geldt alleen voor nieuwe indicaties. Verder wil het college kijken naar een kostenbesparing op de dagbesteding. Het streven van het college blijft onverminderd om een fatsoenlijk sociaal beleid te voeren. Om dit op termijn ook waar te kunnen maken is een koerswijziging onvermijdelijk.

Naast de oplossingen binnen het sociaal domein wordt binnen andere beleidsvelden gezocht naar verlaging van de kosten.

Inkomsten verhogen waar mogelijk

Naast de mogelijkheden om kosten te besparen heeft het college ook gekeken naar de mogelijkheden om de inkomsten te vergroten. In de koersnota stelt het college daarom voor om de onroerendezaakbelasting (OZB) met 10% te verhogen. Aanpassing van de tarieven voor de forensen- en de toeristenbelasting leidt ook tot meer inkomsten. Daar staan meer dan voldoende investeringen op het vlak van recreatie en toerisme tegenover. Verder gaat het college opnieuw kijken naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering efficiënter in te richten en worden ook de mogelijkheden om gemeentelijke eigendommen te verkopen bezien.

Fair bod

Wethouder Gerritsen typeert de koersnota als een fair bod richting raad en samenleving. “Dit soort maatregelen doet altijd pijn, maar op deze wijze denken we dat de last voor iedereen te dragen is”.

Behandeling door de raad

Op woensdag 10 juli 2019 behandelt de gemeenteraad de Financiële Koersnota 2020.