Vernieuwing dorpscentrum Putten in zicht

Het centrum van Putten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Bouwen aan Putten’. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week het Centrumplan Putten vastgesteld. Hier is een intensief traject van overleg met alle betrokkenen aan voorafgegaan. Met de uitvoering van het Centrumplan Putten is € 4 miljoen gemoeid.

Visualisatie Centrumplan Putten

1 verkeerscirculatieplan en 3 inrichtingsplannen

Het centrumplan bestaat uit een verkeerscirculatieplan en inrichtingsplannen voor het Fontanusplein, het Kerkplein en het kernwinkelgebied. “Authentiek en eigentijds, autoluw en bereikbaar, groen en levendig, gevarieerd en toch eenduidig.” Zo typeert wethouder Roelof Koekkoek het plan voor de vernieuwing van het dorpshart van Putten.

Verkeerscirculatieplan

Een van de sterkste punten van het huidige centrum is de goede bereikbaarheid en het grote aantal gratis parkeerplaatsen. “Dit uitgangspunt is leidend geweest bij de actualisatie van het verkeerscirculatieplan”, zo geeft Koekkoek aan. Het plan omvat daarom diverse maatregelen die er voor moeten zorgen dat het centrum van Putten én autoluw én bereikbaar blijft.

Herinrichtingsplannen Fontanusplein en Kerkplein

Het Fontanusplein en het Kerkplein worden als één plein ingericht. Na de herinrichting is het plein inzetbaar voor meerdere doelen. Te denken valt dan aan de (week)markt, evenementen, festivals en parkeren. De Papiermakerstraat blijft de verkeerskundige functie behouden en wordt geïntegreerd in het ontwerp van het plein. Het aantal parkeerplaatsen (nu ongeveer 120) blijft na de herinrichting (minimaal) gelijk.

Herinrichtingsplan Kernwinkelgebied

Streven van het college is om te komen tot eenduidig, uniform en herkenbaar straatbeeld in het kernwinkelgebied. “Het voorliggende ontwerp voorziet hier in”, zo geeft Koekkoek aan. Uitgangspunt is verder dat het bestaande groen in de winkelstraten behouden blijft. Op een aantal punten komt er ‘groen bij’. Ook de openbare verlichting en sfeerverlichting in het kernwinkelgebied wordt geïnventariseerd. De fiets krijgt ruim baan in het autoluwe kernwinkelgebied. Het college verkent verder de mogelijkheden om te komen tot een bewaakte fietsenstalling in het centrum. Dit mogelijk in combinatie met een openbaar toilet.

Vervolg

De raadscommissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte bespreekt het centrumplan op 25 maart en 15 april. In april spreekt het college opnieuw met de betrokkenen om toe te lichten hoe hun inbreng is verwerkt in het centrumplan. Tot deze groep behoren: inwoners, bewoners van het centrum, vastgoedeigenaren, de Hervormde Kerk, Winkeliersvereniging Centrum Putten (WCP) en de horecaondernemers in het centrum. Bedoeling is dat de gemeenteraad zich in de raadsvergadering van donderdag 9 mei definitief uitspreekt over het centrumplan.

Meer informatie en visualisatie (filmpje)

Zie www.putten.nl/centrumplan.