Rekenkamer: subsidieontvangers tevreden, maar ruimte voor verbeteringen

Instellingen en verenigingen die subsidie ontvangen voor evenementen, cultuur, sport en welzijn in de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten zijn overwegend tevreden met het gemeentelijke subsidiebeleid en de uitvoering daarvan.

Instellingen en verenigingen waarderen het beleid en de uitvoering met rapportcijfers tussen de 7,3 en de 7,8. Tegelijk zij zien ook kansen voor praktische verbeteringen, zoals een vast aanspreekpunt in het gemeentehuis en een overzichtelijkere website. Dit blijkt uit de enquête die deel uitmaakte van het onderzoek van de samenwerkende rekenkamercommissies.

Onderzoek naar doelmatigheid

De rekenkamercommissie onderzocht in hoeverre de subsidies doelmatig worden verstrekt en in welke mate ze bijdragen aan de effecten die de gemeenteraad wil bereiken. Eerder, in 2006, onderzocht de rekenkamercommissie het subsidiebeleid op het gebied van jongeren- en ouderenwerk. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen toen, constateert de rekenkamercommissie nu dat in alle vier de gemeenten verbeteringen zijn doorgevoerd.

Rol gemeenteraden

Hoewel er belangrijke stappen zijn gezet, is er nog ruimte voor verbetering. Belangrijk daarbij is het versterken van het inzicht bij instellingen en verenigingen: wat voor maatschappelijk effect wil de gemeenteraad met subsidies bereiken? Wat wil de gemeenteraad verbeteren in de samenleving? Het valt de rekenkamercommissie op dat de gemeenteraad in Nunspeet al actief met deze vragen aan de slag is. De gemeente Nunspeet is bezig met de ontwikkeling van zogenoemde ‘beleidsindicatoren’. Deze indicatoren moeten de gemeenteraad helpen nog beter inzichtelijk te krijgen welke beleidsdoelen worden behaald en in hoeverre de inzet van subsidies daaraan bijdraagt.

Actuele beleidskaders

De rekenkamercommissie constateert bij alle vier de gemeenten, dat de doeltreffendheid van het subsidiebeleid wordt beperkt. Dit komt doordat er niet voor alle beleidsterreinen actuele beleidskaders zijn op basis waarvan subsidieafspraken gemaakt kunnen worden. Met name op het gebied van cultuur ontbreekt het bij de gemeenten aan dergelijke kaders. Voor welzijn daarentegen, stelt de rekenkamercommissie vast dat het de gemeenten lukt om met subsidiepartners concrete afspraken te maken die gebaseerd zijn op actueel gemeentebeleid.

Subsidieontvangende instellingen en verenigingen overwegend tevreden

Gemeente Gemiddeld cijfer Aantal deelnemers enquête
Oldebroek 7,30 23
Nunspeet 7,71 17
Elburg 7,79 49
Putten 7,81 31