College van Putten presenteert voorzichtige begroting 2020-2023

Het verminderen van de uitgaven in het sociale domein, meer opbrengsten uit gemeentelijke belastingen en een beperkt aantal voorstellen voor nieuw beleid. Dat zijn de contouren van de meerjarenbegroting 2020-2023 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

“Het is een voorzichtige begroting”, zo stelt verantwoordelijk wethouder ’t Jong. “De snel oplopende tekorten binnen het sociale domein en de lagere uitkering uit het Gemeentefonds zorgen ervoor dat wij echt de vinger aan de pols moeten houden”.

Streven van het college is om tekorten vooral binnen de beleidsterreinen op te vangen waar ze zijn ontstaan. Binnen het sociale domein zijn daarvoor al plannen en scenario’s besproken met de gemeenteraad. De korting van de rijksoverheid op de algemene uitkering van het Gemeentefonds noopt het college om de gemeenteraad een voorstel te doen om de OZB en de forensen- en toeristenbelasting te verhogen. “Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk”, aldus ’t Jong.

De gemeenteraad van Putten discussieert op donderdag 14 november 2019 over de begroting 2020-2023.

Ambities

De voorzichtige gemeentelijke begroting betekent niet dat Putten geen ambities heeft. Nog dit jaar worden de eerste woningen op de Rimpeler opgeleverd en in de jaren daarna bouwt Putten ook door. Zo wordt ook de locatie Matchpoint verder ontwikkeld. Verder hoopt het college in 2020 stappen te zetten op weg naar een aardgasvrij Putten. Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van laadpalen voor elektrische auto’s en op het ‘vergroenen’ van het gemeentelijk wagenpark. Samen met de inwoners van Putten wil het college zich de komende jaren richten op het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de gemeente. Dat gebeurt door het slim combineren van water en groen. In 2020 wordt bovendien een start gemaakt met de herinrichting van centrumgebied.

Meer oog voor preventie

Om de noodzakelijke kostenreductie binnen het sociaal domein te realiseren zet het college vooral in op preventie. Ook wordt getracht de inzet van dure en specialistische zorg te voorkomen. Dit krijgt onder andere uitwerking door het toevoegen van praktijkbegeleiders aan de huisartsenpraktijken. Daarnaast wil de gemeente de bureaucratie binnen de zorg terugdringen. Voor dit alles heeft de gemeenteraad van Putten inmiddels nadere scenario’s uitgewerkt. Het college verwacht dat deze scenario’s leiden tot een vermindering van de kosten. “Maar dat blijft altijd afwachten. Je wilt ook niet dat Puttenaren zorg wordt onthouden”, zo houdt ’t Jong een slag om de arm.