Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Putten streeft naar een prettige omgeving om in te wonen, te werken en te leven. Verkeer en vervoer zijn hierbij belangrijk. Wij werken aan een nieuw verkeers- en vervoersplan, kortweg het GVVP. Over het concept GGVP hebben wij eerder uw mening gevraagd via een vragenlijst en via een inloopbijeenkomst. Wij hebben de input verwerkt in het ontwerp GVVP. Het ontwerp ligt vanaf woensdag 8 december ter inzage.

Wat staat er in een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan?

 • In het GVVP komen onder meer de volgende zaken naar voren:
 • Het huidige beleid. En plannen op het gebied van verkeer, economie, ruimtelijke ordening, milieu en plannen van andere wegbeheerders en overheden.
 • Onderzoek van de huidige situatie in het verkeer en problemen.
 • Een verkeersvisie. Hierin staat waar we de volgende jaren naartoe willen op verkeersgebied. En wat daarvoor nodig is.
 • Een overzicht van uit te voeren projecten om de verkeersvisie te maken.

Aanpassingen in het plan

Op basis van de inloopbijeenkomst heeft de gemeente een aantal aanpassingen doorgevoerd in het GVVP. De belangrijkste wijzigingen staan hier weergegeven:

 • Uitvoering van een onderzoek naar een verbod voor landbouwverkeer in de Harderwijkerstraat staat in het plan.
 • Het belang van ontsluiting naar de A28 en lobby richting de provincie voor verbeteren van de Nijkerkerstraat staat in het plan.
 • De zuidelijke ontsluitingsweg is van de lange termijn naar de korte termijn verplaatst;
 • Er staan nieuwe doelgroepen in het plan. In plaats van alleen ouderen mensen zijn nu ook mensen met een beperking genoemd.
 • In het plan staat meer informatie over de bereikbaarheid van de Gervenhof. En de toegankelijkheid voor het openbaar vervoer bij het afwaarderen van de Engweg.
 • Het onderzoek naar de uitbreiding van de bebouwde kom op een deel van de Nijkerkerstraat is van de lange termijn naar de korte termijn gehaald.

Ter inzage

Het ontwerp GVVP ligt vanaf woensdag 8 december ter inzage. U kunt het ontwerp GGVP inzien via www.putten.nl/verkeersplan. Wilt u het plan fysiek inzien? Dan kunt u een afspraak maken met Joris Finke, via telefoonnummer (0341) 359 611.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hun zienswijze op dit plan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt uw zienswijze zowel digitaal (e-mail) als schriftelijk inleveren bij de gemeente. U kunt uw reactie tot donderdag 20 januari 2022 geven.

Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Wij zullen de binnengekomen zienswijzen gebruiken in het GVVP. En deze daarna ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Via de gemeentelijke communicatiekanalen houden wij u op de hoogte.  

Vragen?

Gemeente Putten

jfinke@putten.nl