Putten aan de slag met herinrichting winkelstraten

Een belangrijke opdracht voor wethouder Sander van Nieuwenhuizen is het revitaliseren van het kernwinkelgebied in Putten. Na het Kerkplein en het Fontanusplein zijn ook de winkelstraten toe aan een opknapbeurt. Afgelopen weken hebben de wethouder en zijn ambtenaren hun oor te luister gelegd bij ondernemers, bewoners, pandeigenaren, instellingen en organisaties. De hoogste tijd om de wethouder te bevragen over de actuele stand van zaken en zijn plannen.

Hoe ziet u de toekomst van het winkelgebied?

Dit college wil het centrum weer meer laten bruisen. Wij zien een toegankelijk winkelgebied voor ons met winkelplezier voor jong en oud. Waar inwoners en bezoekers genieten van een hapje en een drankje bij één van de gezellige horecagelegenheden. De pleinen zijn al mooi geworden, nu zijn de winkelstraten aan de beurt. Daarom investeren wij in de kwaliteit van de openbare ruimte.

Liggen de winkelcentrum er dan zo slecht bij?

Ons winkelcentrum wordt, met dank aan onze actieve ondernemers, nog altijd goed gewaardeerd. Tegelijkertijd weten we ook dat stilstand achteruitgang betekent. Omliggende gemeenten timmeren aan de weg. Ook wij willen de komende decennia een aantrekkelijk dorpshart houden. Dat betekent dat wij na de pleinen nu ook echt met de winkelstraten aan de slag moeten. Onder de grond is er ook werk aan de winkel. Denk hierbij aan de kabels en de riolering. Het gaat dus om meer dan uitstraling alleen.

Welke winkelstraten maken onderdeel uit van de herinrichting?

Het plangebied bestaat uit de Kerkstraat, Dorpsstraat en Verlengde Dorpsstraat. Dit noemen we ook wel het kernwinkelgebied. Ook het opnieuw inrichten van de drie pleintjes – als belangrijke entrees tot het winkelgebied – maakt deel uit van de herinrichting. Hierbij gaat het om het pleintje bij Foppen en Het Boekpunt, het pleintje bij de Oude Kerk en Van Ganswijk en het in de volksmond genoemde ‘Oranjeplein’.

Hier wordt toch al jaren over gesproken?

Ja, dat klopt. Inwoners, ondernemers, de politiek; het aanpakken van de winkelstraten maakt de tongen los. In 2015 is er al een integrale visie voor het hele dorpscentrum opgesteld en een jaar later startte de voorbereidingen voor het ontwerp van de herinrichting. Er volgden vele overleggen met onder andere de winkeliers, horecaondernemers en VVV. Ook werd er een krediet aangevraagd voor het kernwinkelgebied en de gemeenteraad stelde in 2019 het verkeerscirculatieplan vast.

En toen gooide corona roet in het eten…

Het coronavirus zette de wereld inderdaad op zijn kop. In goed overleg met de WCP hebben we de winkelstraten toen ‘on hold’ gezet. Op deze manier boden we de ondernemers de maximale ruimte om het ondernemen eerst voor 100% voorop te stellen. Belangrijk was dat de mensen hun weg naar de winkels weer wisten te vinden. Ondertussen zijn wij toen wel verder gegaan met de herinrichting van het Kerk- en Fontanusplein.

Wil ‘Putten’ ondertussen nog steeds vernieuwde winkelstraten?

Jazeker, dat is mij in de gesprekken tijdens rondgangen in het centrum en bijeenkomsten wel duidelijk geworden. Ik proef echt een breed gedragen gevoel van urgentie om nu vooral door te pakken.

Het winkelgebied krijgt dus een facelift. Waar staan we nu?

De technische uitgangspunten zijn vastgesteld en de haalbaarheid daarvan is getoetst. Nu is het zaak om te komen tot een ‘all-in inrichtingsplan’. Hoe gaat het eruit zien met bankjes en verlichting, hoe richten we de pleintjes in, waar is ruimte voor extra groen en hoe zorgen we dat de historie van het centrum een plek krijgt? Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag. De directe omgeving betrekken we daar nadrukkelijk bij. We willen dat het uiteindelijke inrichtingsplan gedegen en breed gedragen is. Als het plan compleet is, leggen we het voor aan de gemeenteraad voor de benodigde financiering en de te maken keuzes. Vervolgens kunnen we aan de slag om de uitvoering in de steigers te zetten zodat we in januari 2024 kunnen starten.

Welke uitdagingen zijn nieuw ten opzichte van een aantal jaar geleden?

We hebben nu te maken met nieuwe inzichten rondom het klimaat die eerder minder urgent leken. Bij de inrichting van de winkelstraten willen we daarom extra aandacht besteden aan zaken als hittestress, periodes van droogte én wateroverlast door hevige regenbuien. Om een voorbeeld te noemen: de nieuwe normen voor het opvangen van regenwater zijn bijna verdubbeld. Dit vraagt aanpassingen voor de manier waarop we de afwatering en wateropvang inrichten. We willen natuurlijk wel dat de winkeliers en bezoekers droge voeten houden, in combinatie met een zo vlak mogelijke bestrating zonder obstakels.

De nieuwe regelgeving stelt hoge eisen aan het plan. En niet te vergeten; alles wordt duurder. Hoe zit het met de financiën?

Begin november hebben we de gemeenteraad een brief gestuurd met uitleg over de financiële stand van zaken. Het in 2019 aangevraagde krediet is gelet op alle nieuwe eisen en de enorme prijsstijgingen niet toereikend... dat zal iedereen duidelijk zijn. Wij gaan nu de zaken op een rij zetten om vervolgens met een goed doordacht plan te komen. En uiteindelijk, zo gaat dat in een democratie, is het de gemeenteraad die beslist.. Ik hoop  dat wij als college de raad weten te overtuigen van deze investering in ons dorpshart.

Is er bij het inrichtingsplan ruimte voor inspraak?

Jazeker, in onze aanpak bieden we volop ruimte voor inspraak. Denk daarbij aan de ontwerpen van de drie pleintjes en de inrichting van de straten is er ruimte voor participatie. Bijvoorbeeld als het gaat om het type bankjes en het opnemen van historische elementen in de winkelstraten. Meningen, wensen, ideeën en voorkeuren van de directe omgeving halen we op tijdens informatiebijeenkomsten. Maar we zijn ook benieuwd naar de meningen van de grotere groep inwoners en bezoekers. Want het centrum is uiteindelijk voor ons allemaal. Sommige opbrengsten uit het participatieproces kunnen we overnemen om het plan beter te maken. Andere zaken kunnen we mogelijk niet één-op-één overnemen. Maar wat de uitkomst ook is: we gaan onze beslissingen uitleggen.

Waar kunnen inwoners de voorlopige ontwerpen bekijken?

Op onze website www.putten.nl/herinrichtingwinkelstraten. Ook het eerder vastgestelde verkeerscirculatieplan is hier te vinden. De afgelopen weken merkte ik dat er vooral vragen zijn over de status van het verkeerscirculatieplan. Dat is een duidelijk signaal waar we mee aan de slag moeten.

Wat gaat er in 2023 gebeuren?

De eerste helft van 2023 staat in het teken van het verder uitwerken van het inrichtingsplan. Waar mogelijk werken we het plan samen uit met inwoners, ondernemers, eigenaren en organisaties. Zo komen we tot een mooi all-in inrichtingsplan dat hopelijk ook de goedkeuring van de gemeenteraad krijgt. Dan kunnen we daarna aan de slag met de voorbereidingen voor de uitvoering, zodat we in 2024 de winkelstraten kunnen gaan herinrichten. Een mooie klus, waar ik met veel enthousiasme mee aan de slag ben en ga.