Putten presenteert een sluitende Kadernota 2024 met grote ambities

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten stuurde deze week de Kadernota 2024 naar de gemeenteraad. Het betreft de eerste kadernota van het huidige college. Ondanks de grote ambities van het college, zijn de uitkomsten van de Kadernota 2024 structureel positief. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2023.

Elk jaar stelt de gemeente een kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om in het najaar een begroting te maken. De kadernota geeft aan wat het college het jaar daarop wil gaan doen met het gemeenschapsgeld, wat de plannen kosten en welke inkomsten worden verwacht.

Kadernota 2024

Financieel wethouder Ewoud ’t Jong: “Wij willen een degelijk financieel beleid voeren met een sluitende begroting. Ik ben blij dat het ons gelukt is om een sluitende eerste kadernota te kunnen presenteren.” De wethouder vervolgt: “Ondanks onze goede financiële uitgangspositie was het puzzelen, maar wij verwachten dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt en wij rekenen vanaf 2026 op extra structurele middelen.”

Dat Putten er goed voor staat komt goed van pas met het oog op de vele ambities die de gemeente heeft. “Wij zijn ambitieus en willen samen doorgaan”, zegt ’t Jong. “Wij willen onder andere investeren in de woonwijk Halvinkhuizen, de zuidelijke ontsluitingsweg, de renovatie van Groevenbeek, de bouw van een nieuwe sporthal en duurzaamheid. Tegelijk willen we inwoners en ondernemers zoveel mogelijk ontzien.”

Jaarstukken 2022

Naast de Kadernota, heeft het college ook de Jaarstukken 2022 (die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening) aangeboden aan de gemeenteraad. Deze vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning-en-controlcyclus. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in het ‘overgangsjaar’ 2022, dat voor een groot deel in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van een nieuw college.

De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat. Wethouder ’t Jong: “Dit komt met name door middelen die incidenteel van aard zijn, zoals de ruimhartige compensatie van het Rijk voor de opvang van Oekraïners. Ook werden middelen dusdanig laat in het jaar ter beschikking gesteld dat ze niet in de begrotingsramingen konden worden vertaald. Een voorbeeld hiervan is het voorschot voor de energietoeslag 2023.” € 2,3 miljoen van het overschot wordt dit jaar (2023) besteed. De rest van het overschot (€ 2,6 miljoen) wordt opgenomen in de algemene reserve. “Dit is geen overbodige luxe gezien de grote opgaven die de gemeente staan te wachten”, aldus wethouder ’t Jong die daarmee refereert aan de ambities zoals verwoord in de Kadernota 2024.

Besluitvormingsproces

De Kadernota 2024 is ter bespreking en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van donderdag 1 juni 2023. Deze bijeenkomst is openbaar. Inwoners en ondernemers zijn van harte welkom.