Gemeentebegroting Putten op orde, wel de nodige onzekerheden

Het college van burgemeester en wethouders van Putten biedt de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan. “De begroting is in balans en er is in beperkte mate ruimte voor nieuw beleid”, aldus wethouder ’t Jong van Financiën. Tegelijk is er de komende jaren ook veel onzeker, zo laat het college weten. “De structurele impact van de coronacrisis is nog lastig in te schatten. Ook zijn wij als gemeente in afwachting van een herijking van het gemeentefonds. Dat maakt de voorliggende begroting toch vooral een momentopname”, zo stelt ’t Jong.

Op de tarieven voor de OZB, de afvalstoffen- en rioolheffing, de forensen- en toeristenbelasting, de begraafrechten en de leges wordt conform de afspraken een indexatie van 2,2% toegepast.

Woningbouw

Woningbouw geldt ook de komende jaren als een topprioriteit in Putten. Verantwoordelijk wethouder ’t Jong: “Na jaren van plannen maken hebben wij de vaart er nu behoorlijk in. Wat ons betreft blijft dat de komende jaren zo. Wij bouwen verder in Rimpeler, terwijl wij in 2021 de ontwikkelingsvisie voor Putten Zuid vaststellen.” Het college streeft ernaar om, na de voltooiing van Rimpeler, in een keer dóór te kunnen bouwen. Naast de nieuwbouwlocaties Rimpeler en Putten Zuid, richt het college zich de komende jaren onverminderd op de mogelijkheden om op bestaande locaties te kunnen ‘inbreiden’. Ook krijgen Hillary en Goorzicht een woonbestemming en wordt onderzocht waar zogeheten flexwoningen gebouw kunnen worden.

Centrumplan

De uitvoering van het centrumplan loopt volgens planning, zo geeft het college aan. “Vorig jaar openden wij het vernieuwde gemeentehuis. Op dit moment wordt voortvarend gewerkt aan de herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein. Die worden begin 2021 opgeleverd”, zo geeft verantwoordelijk wethouder Koekkoek aan. “Vervolgens starten wij met de herinrichting van de winkelstraten. Wij verwachten dat wij daarmee klaar zijn rond de jaarwisseling van 2021/2022.”

Eén loket

Het uitvoeren van het vorig jaar vastgestelde Meerjarenplan Samenleving staat de komende jaren centraal binnen het sociaal domein. Streven van het college is om te komen tot een meer eenduidige structuur. Zo wordt er ingezet op één toegangsloket en op het bundelen van activiteiten van organisaties. “Daarbij is het onze ambitie om met name in te zetten op preventie”, zo geeft verantwoordelijk wethouder Koops aan. De wethouder verwacht verder dat ook Putten de maatschappelijke effecten van het coronavirus de komende jaren gaat voelen. “Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen en mogelijk tot aanpassing van beleid”, aldus Koops.

Ambities

De gemeente blijft ambitieus op het gebied van duurzaamheid. Samen met de omliggende gemeenten wordt nadere invulling gegeven aan de Regionale Energiestrategie (RES). Ook komt er een gemeentelijke Transitievisie Warmte en worden de eerste wijkuitvoeringsplannen opgeleverd. Wethouder Koops: “Wij gaan op dit vlak van denken naar doen. Als gemeente proberen wij daarbij het goede voorbeeld te geven. Streven is om zoveel mogelijk van het maatschappelijk vastgoed ‘van het aardgas’ af te halen”. Verder zet de gemeente onverminderd in op alternatieve vormen van grootschalige energieopwekking. “Wij hopen ook de komende jaren vanuit de samenleving mooie initiatieven te ontvangen,” zegt de wethouder.

Omgevingswet

Het college wil in 2021 vol inzetten op de Omgevingswet die, naar verwachting, per 1 januari 2022 ingaat. “Dat is een belangrijke, maar nu ook nog abstracte wet. Om die reden willen wij de komende tijd alvast gaan werken ‘in de geest’ van de nieuwe Omgevingswet. Dat gaan wij doen aan de hand van pilots. Denk daarbij onder andere aan de gebiedsvisie voor Steenenkamer”, zo geeft wethouder ’t Jong aan. Ook spreekt het college in de begroting het voornemen uit om een start te maken met het Omgevingsplan.

Voorstel van het college aan de raad is om de komende jaren extra in te zetten op wijkgericht werken. Ook wordt onverminderd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie.