Veel belangstelling voor plan toekomstig bedrijventerrein Henslare

Maandag 28 november 2022 presenteerden wij het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare. In De Aker namen ruim 100 belangstellenden het voorgenomen plan voor het toekomstige bedrijventerrein tot zich en spraken hierover met de gemeente.

Terugkoppeling

Onder andere de locatie, verkeersontsluiting en eventuele ontwikkelingen ter hoogte van het Benegas-bedrijventerrein waren onderwerp van gesprek tijdens de drukbezochte inloopbijeenkomst. De inrichtingsschets en een uitgebreidere terugkoppeling over de inloopavond vindt u op www.putten.nl/henslare.

Vervolg

Wij leggen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare in januari 2023 zes weken lang ter inzage. Tijdens die periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad staat gepland voor het eerste kwartaal van 2023. De daadwerkelijke verkoop van kavels start in dit snelste tijdpad in het najaar van 2023.

Meer informatie

Gemeente Putten
H. Oppewal, projectleider
(0341) 359 611
www.putten.nl/henslare