Overige Jeugdhulp

Meer informatie over dyslexiezorg, leerlingenvervoer en huiselijk geweld.

  • Dyslexiezorg

    De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Daaronder valt de gespecialiseerde dyslexiezorg. Heeft een kind ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en spellen? Er kan sprake zijn van dyslexie. Scholen hebben de taak om dit te herkennen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met dyslexie en moeten hiervoor geschikt onderwijs bieden.

  • Huiselijk geweld

    Iedereen verdient een veilig thuis. Wie te maken heeft met geweld in huiselijke kring, komt vaak in een vicieuze cirkel terecht. Denk aan huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Voor slachtoffer, pleger en omstander kan het ontzettend moeilijk zijn om hier uit te komen. De mishandeling stopt pas als iemand de cirkel van geweld doorbreekt, als iemand iets doet.

  • Leerlingenvervoer

    Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een school voor bijzonder onderwijs kunnen. Dit kan bijvoorbeeld als het kind ziek is, een handicap of gedragsproblemen heeft. Leerlingenvervoer is ook mogelijk als de school ver weg is.