Regelingen voor minima

De gemeente Putten heeft een aantal regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Dit noemen wij minimaregelingen. U komt hiervoor in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

- U moet inwoner van de gemeente Putten zijn.
- Uw vermogen mag niet te hoog zijn, hiervoor kijken we naar de grenzen in de Participatiewet.
- Uw inkomsten in de 12 maanden voordat u een aanvraag doet mogen niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm.

Uitzondering is een crisissituatie. In het laatste geval moet dit wel individueel beoordeeld worden.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of bewindvoeringskosten. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Energietoeslag 2023

  De energietoeslag 2023 kunt u nog niet aanvragen. Wij wachten op groen licht van het Rijk.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een regeling voor mensen die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben uit werk of uitkering. Daarbij is er geen enkel uitzicht op verbetering van dit inkomen. De toekenning is voor een periode van 12 maanden. De hoogte van het bedrag wordt door de gemeente berekend. U krijgt de toeslag alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Ook dan kan het zijn dat u recht hebt op de individuele inkomenstoeslag.

 • Individuele studietoeslag

  De individuele studietoeslag is een geldbedrag voor studenten met een beperking. De reden hiervoor is dat studenten met een beperking vaak niet of nauwelijks kunnen bijverdienen. Deze toeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

 • Koelkast ruilen

  De koelkastruilactie is een subsidie van de gemeente Putten. Belangrijke voorwaarde is dat uw oude koelkast 10 jaar of ouder is. De subsidie is voor inwoners die minder verdienen dan 150% van de bijstandsnorm.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor onder andere de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning. Als u de aanslag gemeentebelastingen niet kunt betalen, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

 • Minimabeleid leermiddelen kinderen middelbare school

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft uw kind leermiddelen nodig die verplicht worden door de middelbare school? 

 • Minimabeleid pc-regeling voor kind

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u een kind in groep 7/8 of op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u geld krijgen voor de kosten van een computer/laptop en/of printer. Een computer/laptop is vaak nodig om opdrachten voor school te maken, maar is wel een flinke uitgave.

 • Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

  Heeft u een laag inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm en weinig vermogen? Wilt u lid worden van een vereniging of meedoen met activiteiten?

 • Samen voor alle kinderen

  Website van Samen voor alle kinderen waar u alle informatie over minimavoorzieningen vindt.

 • Stichting Leergeld

  Bent u een ouder met weinig geld? Stichting Leergeld kan misschien iets voor uw kind betekenen. Een schooltas, kaftpapier, gymkleding, muzieklessen of een kinderfeestje vieren. Kunt u dit niet betalen voor uw kind? Dan kunt u hier misschien hulp bij krijgen. Wij vertellen hoe.

 • Tegemoetkoming hoge zorgkosten

  Heeft u een chronische ziekte of beperking? En heeft u hierdoor hoge zorgkosten? Dan kunt u een tegemoetkoming hoge zorgkosten van € 200,00 aanvragen. U kunt de tegemoetkoming voor het jaar 2023 vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2024 aanvragen. 

 • Vergoedingen vanuit de Participatiewet

  Op het moment dat u werk heeft is het mogelijk om in aanmerking te komen voor ondersteunende voorzieningen en vergoedingen.

 • Voedselbank

  Kunt u tijdelijk niet genoeg in uw levensonderhoud voorzien? De voedselbank helpt huishoudens met voedselhulp.