Riool

 • Rioolheffing

 • Rioolaansluiting

 • Rioolonderhoud - Wat te doen bij een rioolverstopping

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

 • Afkoppelen riolering

  Om wateroverlast te verminderen worden wegen en trottoirs afgekoppeld van het rioolstelsel. Door het afkoppelen komt er minder hemelwater in de riolering, het regenwater wordt door het afkoppelen in de bodem geïnfiltreerd. Er wordt gebruik gemaakt van verticale infiltratie buizen. Door het afkoppelen kan de capaciteit van de riolering bij regenbuien efficiënter worden gebruikt.

 • Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) & Basis RioleringsPlan (BRP)

  In het GRP kunt u lezen op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar (wettelijke) taken als beheerder van het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Basis RioleringsPlan (BRP) vindt u informatie over het functioneren van het rioolstelsel.