Bijdrageregeling voor afkoppelen regenwater van verhard oppervlak

De gemeente Putten heeft bij zware regenbuien last van wateroverlast. Dit gaat veelal gepaard met water op straat. In sommige gevallen komt dit water een pand binnen met alle gevolgen van dien.

Wateroverlast wordt mede veroorzaakt omdat in het “oude” gedeelte van Putten zowel afvalwater als regenwater door middel van één rioolbuis afgevoerd moet worden (gemengd stelsel). In de “jongere” wijken van Putten wordt het regenwater apart van het afvalwater afgevoerd (gescheiden stelsel). Bij zware regenbuien stroomt het regenwater over naar sloten of wadi’s.

Een oplossing om de wateroverlast te verminderen is het afkoppelen van het regenwater van het gemengde stelsel. Dan hoeft het rioolstelsel minder af te voeren en zal er minder snel wateroverlast ontstaan. Zodra de gemeente een straat gaat renoveren wordt het regenwater afgekoppeld en via een infiltratie riool afgevoerd. Hierbij wordt alleen het regenwater van de straat afgekoppeld.

Naast het straat oppervlak dat kan worden afgekoppeld kunnen ook de daken en terreinen van woningen, panden of percelen worden afgekoppeld. Om nu de eigenaren te stimuleren om het regenwater van het gemengde stelsel af te koppelen is er door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten besloten een bijdrageregeling in het leven te roepen.

>> Aanvraagformulier hemelwater afkoppelen van verhard oppervlak downloaden (PDF)

Voorwaarden

  • De bijdrage geldt alleen voor bestaande panden of terreinen (voor nieuwbouw/grote verbouwingen is afkoppelen verplicht gesteld in de omgevingsvergunning, onderdeel bouwen)
  • De bijdrage wordt alleen verstrekt voor panden of percelen die aangesloten zijn op het gemengde rioolstelsel (volgens tekening 179385-RP1 van het Basis Riolerings Plan van de gemeente Putten).
  • De bijdrage wordt alleen toegekend indien er meer dan 500 m² wordt afgekoppeld.
  • Het water afkomstig van het afgekoppelde verhard oppervlak dient op eigen terrein te worden geïnfiltreerd.
  • De bijdrage wordt verstrekt als de voorziening is aangelegd en het verhard oppervlak is afgekoppeld.
  • De aanvrager dient, zo nodig, aan te tonen dat het verharde oppervlak daadwerkelijk is afgekoppeld.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  Putten

T (0341) 359 784