Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt er voor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en verwerkt. Het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken en de hoeveelheid restafval te verminderen. De gemeente zamelt het meeste afval bij u thuis in. Groente- en fruitafval, voedsel(resten)  kunt u aanbieden in de GF-zakken, luiers en incontinentiemateriaal in de luierzakken, tuinafval in de tuinafvalzakken (of gratis brengen naar het afvalbrengstation), plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons in de PMD-zak  en restafval in de blauwe restafvalzak. Het oud papier kunt u aan huis aanbieden (in de kern) of brengen bij een inzamelpunt. Voor glas en textiel zijn ondergrondse containers geplaatst bij o.a. de supermarkten. Voor het klein chemisch afval, elektrische apparaten, grof huishoudelijk afval en tuinafval kunt u terecht  bij het afvalbrengstation. De kosten die betrekking hebben op de afvalinzameling worden in de vorm van een afvalstoffenheffing doorberekend aan de huishoudens.

Voor meer informatie over afvalinzameling verwijzen wij u naar de persoonlijke afvalwijzer, die jaarlijks in december wordt verspreid. De inzameldata en informatie over de diverse afvalstromen zijn ook te vinden op www.mijnafvalwijzer.nl.

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

Iedere hoofdbewoner van een perceel waar de gemeente op grond van de Wet milieubeheer huishoudelijke afvalstoffen moet ophalen, ontvangt hiervoor een aanslag. Of de bewoner daadwerkelijk huisvuil meegeeft, is hierbij niet van belang. Een perceel is een onroerende zaak – of gedeelte daarvan – dat gelet op de indeling en inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te gebruiken door een particuliere huishouding. Met een perceel wordt gelijk gesteld een stacaravan, woonwagen, zomerhuis, enz.

Wat moet ik betalen?

Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in 2021 € 116,90 per huishouden per jaar. Het tarief voor een recreatiewoning bedraagt € 29,25. De verwerkingskosten van het afval zijn berekend in de prijs van de gemeentelijke afvalzakken. De luierafvalzak is per 1 januari 2020 afgeschaft. U mag deze nog wel aan de weg zetten, gelijk met restafval.

50-liter restafvalzak - € 1,50

10-liter groente- en fruitafvalzak - € 0,15

30-liter groente- en fruitafvalzak - € 0,25

50-liter tuinafvalzak - € 0,75

50-liter PMD-zak - € 0,15

Verschil in tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens?

Het bedrag van de afvalstoffenheffing is voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden gelijk. Het verschil in kosten zit in het aantal afvalzakken dat wordt aangeboden. Een meerpersoonshuishouden biedt in de meeste gevallen een groter aantal afvalzakken aan. 

Verhuizing

Als u in de loop van een kalenderjaar verhuist binnen de gemeente, dan heeft dat in de meeste gevallen geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Als u in de loop van een kalenderjaar verhuist naar een adres buiten Putten, dan word het aanslagbedrag van de afvalstoffenheffing berekend tot en met de maand van vertrek uit de gemeente. Als u verhuist nadat de aanslag is opgelegd, zal de gemeente deze belasting automatisch verminderen over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont en u daarover schriftelijk informeren.

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 754

belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag afvalstoffenheffing schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland.