Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De onroerende-zaakbelastingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor een groot aantal algemene uitgaven, zoals de kosten van de brandweer, wegen, openbare verlichting, openbaar groen, onderwijs, sport, cultuur en recreatie.

Wie betaalt er onroerende-zaakbelastingen?

  • de eigenaar: degene die op 1 januari 2021 volgens het kadaster als eigenaar van een onroerende zaak is aangewezen;
  • de gebruiker: degene die op 1 januari 2021 de onroerende zaak, niet zijnde een woning, gebruikt.

Wat moet ik betalen?

De vastgestelde WOZ-waarde is de maatstaf voor de heffing van onroerende-zaakbelastingen. De belasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. 

Tarieven Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
  Woningen Overige objecten
  2021 2021
Eigenaar 0,0758% 0,1827%
Gebruiker n.v.t. 0,1458%

Bij bedrijfspanden met woning: Waarom is er verschil in waarde bij OZB zakelijk recht (eigenaar) en OZB gebruik?    

De gebruikers van woningen worden al enkele jaren niet meer aangeslagen voor OZB gebruik. Voor gebruikers van overige objecten, zoals winkels, kantoren, boerderijen e.d. is dit wel het geval, met uitzondering van die objecten waar ook een woongedeelte bij hoort. In die situatie wordt de waarde van het woongedeelte in mindering gebracht op de vastgestelde WOZ-waarde. Vandaar dat op de aanslag bij OZB gebruik een lagere waarde is vermeld dan bij OZB zakelijk recht.

Wanneer u gaat verhuizen

De aanslag onroerende-zaakbelastingen wordt niet gecorrigeerd omdat de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend is. Indien u een eigen woning heeft en de feitelijke overdracht vindt in de loop van het jaar plaats, is het gebruikelijk dat op dat moment verrekening van de eigenarenaanslag onroerende- zaakbelastingen tussen koper en verkoper plaatsvindt. De notaris regelt dit. De notaris vraagt de gegevens op bij de gemeente.

Meer informatie

Contactgegevens

T (0341) 359 752

E belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de heffing, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland.