Incidentele subsidie bewegen

In het collegeprogramma is opgenomen dat we sportverenigingen voortaan subsidie op basis van activiteiten geven en niet meer op basis van het aantal leden. Voor sport en cultuur zal daarom gewerkt worden met een subsidie voor activiteiten en projecten. Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van de stimulering, versterking en ondersteuning van bewegen, zoals sporten voor mensen met een beperking of beweegactiviteiten en projecten voor bepaalde doelgroepen. De subsidie is expliciet niet bedoeld voor (reguliere)sportevenementen en toernooien.

Incidentele subsidie bewegen online aanvragen

Voor de subsidie bewegen zijn criteria opgenomen waaraan een organisatie moet voldoen om aanspraak te maken op een subsidie. Als zij voldoen aan de criteria kunnen ze een maximum bedrag ontvangen als activiteitensubsidie. Het maximumbedrag voor een subsidie bewegen is € 1.000,00 en kan maximaal 2 keer per jaar aangevraagd worden door een zelfde organisatie. De aanvraag wordt gedaan aan de hand van een activiteitenplan en moet voldoen aan de gestelde criteria.

Voorwaarden

  • Het betreft een activiteit en is gericht op participatie door beweging voor inwoners van Putten.
  • De activiteiten hebben een open karakter, dus deelname ook voor niet-leden en achterban van de organisatie (de Open Club gedachte).
  • De activiteiten sluiten aan op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie en hebben een sociaal versterkend effect.
  • In het projectplan is expliciet aandacht voor de ‘kwetsbare’ doelgroep zoals ouderen (AOW gerechtigde leeftijd), mensen met een beperking, chronisch zieken, mensen met een lage sociaal economische status, mensen met overgewicht en obesitas.
  • De aanvraag voor een activiteit draagt bij aan meerdere ambities van het sportbeleid zoals beschreven in de Nota Gezondheid en Bewegen (PDF, 1,57MB).
  • De activiteiten worden gekenmerkt door bijzondere vormen van samenwerking. Bijvoorbeeld tussen verschillende sportaanbieders, welzijnswerk, zorginstellingen, culturele organisaties, scholen etc. Aanvragen waarbij geen sprake is van samenwerking of slechts sprake is van samenwerking van een gelieerde organisatie worden uitgesloten.

Budget

Het subsidieplafond voor 2019, voor alle incidentele subsidies bewegen samen, is € 5.000,00.

Contactgegevens

T (0341) 359 656