Incidentele subsidie cultuur

De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties: de gemeente wil in kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de professionele en amateurkunst. Het kan hierbij gaan om projecten of manifestaties in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen. Naast de geldende criteria vormen samenwerking met verrassende partners, cocreatie, de ontwikkeling van makers en brede cultuurparticipatie hierbij aandachtspunten.

Incidentele subsidie cultuur online aanvragen

Uiterlijke aanvraagdatum 2021 Vergaderdatum Cultuurplatform 2021
28-01-2021 11-02-2021
29-04-2021 20-05-2021
09-09-2021 23-09-2021
04-11-2021 18-11-2021

Beoordeling aanvraag

Het Cultuurplatform is een adviescommissie en deze beoordeelt de aanvraag. Deze adviescommissie bestaat uit specialisten. Zij toetsen aan de hand van drie criteria: artistieke kwaliteit, betekenis voor Putten en ondernemerschap. Bij aanvragen op het terrein van cultuureducatie of cultuurparticipatie wordt ook gelet op de educatieve en participatieve kwaliteiten van het projectplan. Het adviesorgaan mag aanvullende voorwaarden stellen en bepaalt de hoogte van het bedrag a.d.h.v. een ingediende begroting.

Incidentele subsidies cultuur bedragen maximaal 50% van de totale kosten. De gedachte hierbij is dat de subsidieaanvrager zelf substantieel bijdraagt in de kosten.

Budget

Het subsidieplafond voor 2021, voor alle incidentele subsidies cultuur samen, is € 10.000,00.

Niet in aanmerking voor subsidie

  • Projecten in het kader van een (kunstvak)opleiding.
  • Productie van werken die in principe commercieel verhandelbaar zijn, zoals boeken, cd’s, beeldende kunstwerken e.d.
  • Projecten die aan het publiek gepresenteerd worden, voordat de gemeente in staat is een besluit te nemen over de subsidieaanvraag.
  • Projecten van jaarlijks gesubsidieerde instellingen, tenzij de aanvrager kan aantonen dat het om een project gaat dat duidelijk niet behoort tot de kerntaken waarvoor de jaarlijkse subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Contactgegevens

T (0341) 359 656