Ledensubsidie Sport

Puttense sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het aantal leden die jonger zijn dan 18 jaar en het aantal leden door te geven die een beperking hebben.

Ledensubsidie Sport online aanvragen

Deze subsidie dient voor 1 oktober ingediend te worden voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Een maatschappelijk actieve Puttense sportvereniging (waar een door NOC*NSF erkende sport beoefend wordt) waar overwegend inwoners uit Putten sporten kan rekenen op een basisbedrag van maximaal € 200,00. De sportvereniging is maatschappelijk actief zoals beschreven in de Nota Gezondheid en Bewegen (PDF, 1,57MB), zoals door de gemeenteraad vastgesteld bij het Sportbeleid op 6 juli 2017.

Per jeugdlid (tot 18 jaar) ontvangt de betreffende vereniging maximaal € 20,00. Per lid met een lichamelijk of geestelijke beperking ontvangt de betreffende vereniging maximaal € 20,00 bovenop het basisbedrag. 100% van het aantal leden die worden meegenomen in de subsidieaanvraag in het kader van deze regeling dient woonachtig te zijn in de gemeente Putten.

Het totaal beschikbaar budget voor de ledensubsidie sport is € 50.000,00. Het totaal kan niet overschreden worden. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan wordt het bedrag per actief lid naar beneden bijgesteld. Steekproefsgewijs vindt controle plaats op het aantal leden. 

Contactgegevens

T (0341) 359 728